Go directly to content

Mangrove

Vad är en Mangrove?

Mangrove är inte en enda växt utan en samling träd och buskar som växer i kustområden i tropiska och subtropiska klimat. Deras sammanflätade rötter ovan och under jord bildar täta buskage som skapar ett hem för en mängd olika växter och djur.

Mangroverna utgör ett av världens mest produktiva ekosystem. Det motverkar kusterosion och  är dessutom en av de effektivaste och viktigaste kollagren på vår planet.

Var växer mangrover?

Mangrover är halofyter, vilket betyder att de är salttoleranta växter som växer i vatten med hög salthalt. Endast två procent av världens växter är halofyter.

De växer särskilt bra i bräckt vatten där saltvatten och sötvatten möts, och i sediment som innehåller mycket lera. De kan även överleva i områden där saltvattnet är väldigt koncentrerat på grund av avdunstning.

Mangrover finns i alla områden kring ekvatorn i världen. Den största populationen finns i Indonesien, där mangroveträden täcker 23 000 kvadratkilometer.

I takt med att den globala medeltemperaturen stiger börjar även mangroverna att breda ut sig utanför områdena kring ekvatorn.

Varför är mangrover så viktiga?

Mangrovernas rotsystem kan absorbera och lagra upp till fyra gånger så mycket kol som fullvuxna tropiska regnskogar, enligt en studie från 2011 i Nature Geoscience, vilket innebär att de är utgör en värdefull naturresurs och är avgörande för att hantera klimatförändring.

Den undervattensmiljö som skapas av mangroverötter skapar livsviktiga barnkammare åt tusentals olika arter i havet, varav många är utrotningshotade. Arterna omfattar alger, svampdjur, hajar, fiskar, reptiler, kräftdjur, såsom krabbor och räkor, och blötdjur. Intressant nog har forskarna uppskattat att 80 % av den globala fisk är indirekt eller direkt beroende av mangroveskogarna.

Många lokala fågelarter och flyttfåglar använder mangroveträden som bo- och födoplatser, och större djur använder dessa naturliga miljöer för att hitta sina byten. Till exempel finns det tigrar i Indien som lever och jagar i mangroveskogen Sundarban.

De tätt sammanflätade rötterna är mycket effektiva för fånga sediment, tungmetaller och andra föroreningar, så de behövs för att bevara vattnets kvalitet. De skapar en naturlig barriär genom att sprida vågornas energi, vilket skyddar kusterna mot erosion och översvämningar, särskilt i områden där havsnivåerna stiger. Rötterna bidrar också till att skydda intilliggande korallrev och sjögräsområden från att kvävas av sediment.

Mangroverna är även viktiga för den lokala landsbygden, där fiskarna och bönderna är beroende av omgivningens natur för att få mat, byggmaterial, bränsle och råvaror för läkemedel åt sina familjer.

Varför behöver vi skydda dem?

Mangroverna utgör mindre än 0,4 % av världens skogar, men de försvinner tre till fem gånger snabbare än andra skogar, som till exempel Amazonas.

Hoten mot mangroverna kommer från oreglerad byggande längs kustområden för turism och bostäder, och framför allt från räkodlingar och avverkning för virke och bränsle. Dessutom förstörs och förorenas de naturliga vattenvägarna med bland annat ogräsmedel eller plastavfall, vilket gör att mangrovernas hela ekosystem kan rubbas.

Hur hjälper ASC till?

Mangroverna finns ofta i områden där man odlar räkor, därför har ASC infört krav i ASC:s räkstandard för att se till att dessa livsmiljöer bevaras

ASC är särskilt intresserad av mangrovesystemen i länder som Vietnam, Ecuador, Indonesien, Honduras, Guatemala, Venezuela, Thailand, Mexiko och Indien, där det finns ASC-certifierade räkodlingar (2021).

För att skydda ekosystemen kräver  räkstandarden att det är förbjudet att avverka mangroveskogar för att ge plats åt räkodlingar, och i vissa fall  krävs återplantering av mangrover för att en certifiering ska utfärdas. All inverkan på områdena kring räkodlingarna måste minimeras och det finns även krav på avfallshantering av plast och övervakning av vattenkvalitet.

Framför allt måste arbetarna utbildas så att de blir medvetna och kan medverka till att bevara miljön, eftersom ett sunt mangrovesystem ger en säker räkodling och därmed en säker produkt åt konsumenten.

ASC har utökat sittengagemang, vid sidan av odlingar, med ett projekt som ger lokalsamhällen i Ecuador ekonomisk motivation att sköta och underhålla sina mangroveskogar. Projektet, som genomförs i samarbete med Conservation International, ger samhällen utbildning och finansiering och har som mål att ta itu med de underliggande ekonomiska drivkrafterna som ligger bakom mycket av förstörelsen av mangrove. 

Confidental Infomation