Go directly to content

Så blir du certifierad: producenter

Vill du visa att din produktion av sjömat eller foder görs på ett ansvarsfullt sätt? Läs mer om hur du gör för att ansöka om certifiering nedan.

Certifiera din verksamhet

Vi använder oss av ett system med tredjepartcertifiering, vilket innebär att foderfabriker och odlingar certifieras av oberoende organ (Conformity Assessment Bodies, CAB) för bedömning av överensstämmelse. De här organen eller certifieringsföretagen besöker odlingarna och fabrikerna för att kontrollera att verksamheten där uppfyller kraven för relevant ASC-standard och kan godkännas för certifiering. Du hittar de olika stegen i certifieringsprocessen.

Läs ASC:s dokument

Här kan du bekanta dig med relevanta ASC-standarder och dokumentet ”Requirements for Unit of Certification (RUoC)”, som steg för steg vägleder genom processen och visa vilka krav som ställs för certifiering.

Jämför certifieringsföretag

Kontakta ASC-ackrediterade certifieringsföretag för att få mer information och offerter. Vi rekommenderar starkt att du begär offert från mer än ett företag.

Välj certifieringsföretag

När du har valt certifieringsföretag kommer de att kontakta ASC och ackrediteringsorganet ASI angående den planerade revisionen. Detta behöver göras senast 42 kalenderdagar före revisionen.

Publicering av revisionsdatum

ASC publicerar datum för revisionen av din verksamhet på sidan Hitta en odling.

Certifieringsföretaget förbereder och genomför revisionen

Certifieringsföretaget skickar sedan all information om revisionen till dig. De samlar också in och sammanställer en lista över relevanta intressenter samt förbereder och planerar själva revisionen. Därefter genomför de revisionen på din(a) anläggning(ar), bearbetar resultaten och skickar en preliminär rapport till ASC.

Inspel från intressenter

Vi publicerar den preliminära rapporten på webben för att ge intressenterna möjlighet att lämna kommentarer direkt till certifieringsföretaget.

Beslut om certifiering

Certifieringsföretaget fattar därefter sitt beslut och laddar upp en slutlig rapport i ASC:s databas. Vid positivt beslut laddas även certifikatet upp i databasen. Vi publicerar alla dokument på webben.

Gratulerar!

När certifikatet väl finns på webben kan dina sjömats- eller foderprodukter börja säljas som ASC-certifierade.

En fullständig lista över de olika stegen och kraven finns i vår kom-igång-guide:

 Ladda ned kom-igång-guiden (på engelska)

Vad är certifieringsföretag?

Certifieringsföretagen kallas också organ för bedömning av överensstämmelse (CAB). De är helt oberoende av ASC

och måste bevisa för en annan oberoende organisation, Assurance Services International (ASI), att de har den kompetens som krävs för att genomföra bedömningar enligt våra standarder. Revisorerna ska dessutom delta i standardspecifika utbildningar och måste godkännas i en obligatorisk examination.

Efter ackrediteringen övervakar ASI att certifieringsföretaget fortsätter att följa våra krav för certifiering och ackreditering (Certification and Accreditation Requirements, CAR).

Börja din resa mot certifieringen genom att jämföra oberoende certifieringsföretag (CAB) på ASI:s webbplats:

Assurance Services International

Vi har fyra typer av certifieringar

Certifiering av en enskild anläggning

Certifiering av flera anläggningar

med ett internt ledningssystem

Certifiering av flera anläggningar

utan internt ledningssystem

Gruppcertifiering

Certifiering av en enskild anläggning

Alla odlare kan ansöka om ASC-certifiering av en enskild anläggning, så länge den odlar någon av alla de arter som kan certifieras. I våra odlingsstandarder kan du se om ASC har en standard för just den art du odlar. Odlingsstandarderna kan tillämpas över hela världen, oberoende av produktionssystemets plats och storlek.

För att kunna ansöka om certifiering av en enskild anläggning gäller:

 • Anläggningen producerar en art som ASC har en odlingsstandard för.
 • Anläggningen måste ha varit i drift i minst 18 månader eller en skördecykel, vilket som är kortast.
 • Det finns prestandadata för den tidsperiod som specificeras i den ASC-odlingsstandard revisionen gäller.

Du kan inte ansöka om ASC-certifiering om:

 • Anläggningen under de senaste 12 månaderna har blivit av med en tidigare ASC-certifiering eller misslyckats med den revision som krävs för certifiering.

Mer information om certifiering av en enskild anläggning hittar du i vår guide som du kan ladda ned här (på engelska):

Certifiering av flera anläggningar med ett internt ledningssystem

Den här certifieringen är för producenter som vill ASC-certifiera flera anläggningar samtidigt. Här krävs det att organisationen har ett fungerande internt ledningssystem som hanterar internrevisioner för alla relevanta ASC-krav. Fördelar med den här typen av certifiering:

 • Flera anläggningar kan certifieras samtidigt.
 • Revisionen går snabbare jämfört med om varje anläggning hade certifierats var för sig.
 • När anläggningarna väl är ASC-certifierade behöver revisionsteamet bara granska ett urval av dem under resten av den certifierade tiden.

För att kunna ansöka om certifiering av flera anläggningar gäller:

 • Organisationen är en och samma juridiska enhet med ett angivet huvudkontor.
 • Alla anläggningar kan certifieras enligt samma ASC-odlingsstandard.
 • Alla anläggningar måste ha varit i drift i minst 18 månader eller en skördecykel, vilket som är kortast.
 • Alla anläggningar är i produktion (åtminstone vid den inledande revisionen).
 • Alla anläggningar befinner sig i samma jurisdiktion eller en angränsande jurisdiktion med samma tillämpliga lagstiftning.
 • Det finns prestandadata för den tidsperiod som specificeras i den ASC-odlingsstandard revisionen gäller.
 • Du kan inte ansöka om ASC-certifiering om:
 • Anläggningarna under de senaste 12 månaderna har blivit av med en tidigare ASC-certifiering.
 • Anläggningarna vill certifiera endast delar av verksamheten.
Certifiering av flera anläggningar utan internt ledningssystem

Den här certifieringen täcker flera anläggningar utan något krav på fungerande internt ledningssystem eller internrevision. Fördelar med den här typen av certifiering:

 • Flera anläggningar kan certifieras samtidigt.
 • Revisionen går snabbare jämfört med om varje anläggning hade certifierats var för sig.

För att kunna ansöka om certifiering av flera anläggningar gäller:

 • Organisationen är en och samma juridiska enhet med ett angivet huvudkontor.
 • Alla anläggningar ägs av den ansökande parten eller en underentreprenör.
 • Alla anläggningar kan certifieras enligt samma ASC-odlingsstandard.
 • Alla anläggningar måste ha varit i drift i minst 18 månader eller en skördecykel, vilket som är kortast.
 • Alla anläggningar är i produktion (åtminstone vid den inledande revisionen).

Alla anläggningar befinner sig i samma jurisdiktion eller en angränsande jurisdiktion med samma tillämpliga lagstiftning.

Det finns prestandadata för den tidsperiod som specificeras i den ASC-odlingsstandard revisionen gäller.

Du kan inte ansöka om ASC-certifiering om:

 • Anläggningarna under de senaste 12 månaderna har blivit av med en tidigare ASC-certifiering.
 • Anläggningarna vill certifiera endast delar av verksamheten.
Gruppcertifiering

Det är små till medelstora verksamheter som står för den största delen av världens sjömatsodling. Därför är det viktigt att ge även de här odlingarna möjlighet att arbeta efter ASC:s standarder. Med en gruppcertifiering kan småskaliga producenter gå ihop för att tillsammans implementera standardernas krav. Genom att samarbeta kan de dela på både kostnader som uppstår och de resurser som krävs för att uppfylla kraven och få en bedömning. Metoden gör det möjligt för mindre producenter att ansöka om certifiering gemensamt, samtidigt som standardens krav är desamma och alla i gruppen måste uppfylla dem för att certifieringen ska godkännas.

Mer information om gruppcertifiering hittar du i följande dokument:

ASC Certification and Accreditation Requirements (CAR)

ASC Group Certification Requirements

Behöver du hjälp?

KONTAKTA OSS

Läs mer om våra ASC-standarder

Våra standarder för ansvarsfull sjömatsodling och foderproduktion har stränga krav som sporrar odlare och producenter att minimera verksamhetens påverkan på både samhälle och miljö.

LÄS MER

Inlämning av uppgifter

Odlingar och foderfabriker som ska lämna in uppgifter till ASC kan mejla dem till data@asc-aqua.org (mer information finns i respektive standard). Följ de instruktioner för producenters uppgiftsinlämning till ASC som beskrivs i checklistan.

Under certifieringsprocessen lämnar både den sökande och den som redan har en certifiering in uppgifter för att visa att de följer ASC:s krav, men också för att ASC:s certifieringsprogram ska vara transparent. Uppgifterna rör inte personer, utan visar verksamhetens sociala och miljömässiga prestanda. ASC hanterar och använder uppgifterna för kontroll, bedömning, granskning och revision av våra program för certifiering och kvalitetssäkring.

ASC följer strikt de processer som anges i vår egen integritetspolicy (ASC Privacy Policy) och dataskyddspolicy (ASC GDPR Data Protection Policy) för att skydda personuppgifter. ASC kan komma att i forskningssyfte dela aggregerade data som inte är personuppgifter. Däremot delar vi aldrig någon form av personuppgifter.

 

Confidental Infomation