Go directly to content

Rymningar

Majoriteten av laxfiskodlingar sker i kassodlingar som är belägna i floder, sjöar eller hav. Det finns ett antal fördelar med detta tillvägagångssätt, såsom lägre mark- och energibehov jämfört med en stor del landbaserad köttproduktion. Men det har också en påverkan på miljön – vilket ASC:s standard för lax avser att minimera.

En möjlig påverkan av den här typen av odling som också är väldokumenterad och rapporterad är risken att odlad lax rymmer. Men varför är detta ett problem, och vad gör industrin och ASC åt det?

Påverkan av rymningar

Varför bör vi vara oroliga över att laxar rymmer ut i naturen? Det här är främst ett problem i områden där vilda laxbestånd förekommer, då det finns en risk att den odlade laxen kan föröka sig med vildlax och därmed påverka deras genetiska mångfald, konkurrera med vildlax, eller föra vidare sjukdomar. Olika studier har funnit olika grader av påverkan som rymningar kan ha på vilda bestånd,. ASC:s standard för lax  innehåller ett antal krav med syfte att förhindra rymningar.

Vad säger ASC:s standard för lax om rymningar?

Avsnittet om rymningar i ASC:s standard för lax innehåller ett antal krav. Utöver att rymningar måste begränsas till 300 fiskar i föregående produktionscykel, måste odlingar även kunna garantera att de kan räkna de fiskar som rymmer och göra denna information offentligt tillgänglig. ASC standarden kräver även bevis på förebyggande åtgärder mot rymningar och relaterad utbildning för medarbetare på odlingen – detta inkluderar att testa nätstyrka, garantera lämplig maskstorlek, rovdjurshantering, och rapportering av riskhändelser och tillbud.

ASC:s standard för lax kräver att certifierade odlingar arbetar förebyggande för att förhindra att rymningar sker överhuvudtaget, och att de inkluderar dessa kontroller i sina rutiner.

Vad gör industrin åt rymningar?

Ansvarsfulla laxodlare vet att de har en skyldighet att skydda de miljöer de delar med den vilda laxen, andra djur och andra människor. Varje ansvarsfull laxodlare tar arbetet med att förebygga rymningar på största allvar, och arbetar med lokala organisationer  för att åstadkomma detta.

Ett exempel på detta är Grieg Seafood i Norge. Filmen nedan kommer från en dokumentärserie producerad av en oberoende journalist. I filmen visar de hur de förhindrar rymningar samt hur de arbetar med lokala organisationer och forskare för att bevaka förekomsten av odlad lax i fjorden

De här ansträngningarna verkar ha lönat sig. År 2013 var 3 % av laxen i fjorden odlad, men den siffran hade fallit till 0,2 % 2019. Grieg bevakar fjorden tillsammans med vetenskapsmän och ‘river stewards’, som är en grupp som försöker bevara den vilda laxen. Resultaten bidrar sedan till framtida insatser för att skydda de vilda bestånden.

Varför förekommer rymningar ändå?

Trots ovannämnda ansträngningar kan man förstås ibland höra på nyheterna om stora rymningar från laxodlingar. Det kan finnas en rad olika orsaker till detta, till exempel tekniska problem, olyckor eller stormar som skadar näten. Dåligt väder kan inte förhindras, men vattenbruksnäringen är innovativ och dynamisk, och odlare letar ständigt efter nya lösningar på dessa risker. Ny teknik förbättrar nätens styrka och motståndskraft, och andra potentiella risker kan förebyggas genom grundlig personalutbildning och samverkan samt ett ansvarsfullt tillvägagångssätt som Grieg har visat. I slutändan måste laxodlare ta ansvar för att förhindra rymningar, vilket innebär att de alltid måste vara medvetna om riskerna, och lära sig av händelser som skulle kunna ha lett till olyckor.

Confidental Infomation