Go directly to content

Laxlus

Laxlus kan vara ett stort problem för vissa fiskar. Så här hjälper ASC till för att problemet ska hanteras effektivt

Laxlus är parasiter som kan påverka hälsan och välbefinnandet hos odlad fisk, särskilt lax. Dessa små kräftdjur finns naturligt på havsfiskar och lever på blod och skinn från fiskar.

Laxlus kan vara ett problem för odlingar där laxen samlas nära varandra på en och samma plats, vilket gör det lättare för lössen att spridas. Det finns också en risk för att laxlusen påverkar hälsan hos bestånd av vildlax om de vandrar i närheten.

Hur vi hjälper till

Frågan är en kritisk faktor i ASC-standarden för en ansvarsfull odling, och hanteras genom de många krav som ställs i ASC:s standard för lax.

ASC-certifierade laxodlingar måste samarbeta med andra odlingar (även om de inte är ASC-certifierade) i sitt område för att skapa en områdesbaserad förvaltningsplan för att minimera odlingarnas gemensamma påverkan. Ingen ASC-odling får använda kemiska behandlingar som är förbjudna i något laxproducerande land, och alla kemiska behandlingar måste godkännas av en veterinär innan de används.  ASC:s standard för lax sätter också mycket hårda gränser för kemiska behandlingar, de kräver att odlingarna använder icke-kemiska behandlingar när det är möjligt, håller antalet kemiska behandlingar under strikta gränser och ser till att kemikalier inte påverkar den lokala biologiska mångfalden.

Tar industrin det här på allvar?

Det här är också en fråga som hela industrin tar på väldigt stort allvar. Alla odlare måste hantera parasiter och sjukdomar, men vattenbruksnäringen är en innovativ bransch där många nya lösningar prövas för att hantera  laxlus angrepp som inte kräver kemikalier. Några exempel som för närvarande används eller undersöks är termiska behandlingar, eller”snorklar” som bildar en barriär mot laxlus samtidigt som laxen kan nå vattenytan

Nedanstående video är från en serie dokumentärfilmer av en oberoende norsk journalist och deltidsfiskare som frågade Greig Seafood hur de hanterar problemet med laxlus

Kan man göra mer?

Vi på ASC delar människors oro över effekterna av laxlus på odlad lax, därför ser vi över våra krav på detta område. ASC:s standard för lax innehåller redan krav som begränsar antalet laxlöss som får  förekommer under känsliga perioder för närliggande bestånd av vildlax, men den här översynen kommer att titta på de senaste rönen för att se om dessa krav kan skärpas ytterligare.

Ett forskningsinitiativ i British Columbia kommer att gå igenom data från odlingar i för att ge en djupgående analys över antalet laxlöss under året, hur och när antalet ökar samt vilken effekt olika behandlingar har. Data ska komma från flera källor, inklusive ASC-certifierade odlingar som måste publicera sådana data som ett krav för certifiering. Detta kommer att användas som underlag för granskningen av vår standard, men vi tror att det också kommer att få bredare konsekvenser för andra i industrin.

Stöd ansvarsfulla odlare: Titta efter märket!

Om du, vill handla och äta fisk- och skaldjursprodukter som har producerats av ansvarsfulla odlare, ska du  titta efter ASC-märket när du handlar och äter ute. Och om det inte finns där – fråga varför!

Confidental Infomation