Go directly to content

Vad är vattenbruk?

Läs mer om fisk- och skaldjursodling, och den roll som ett ansvarsfullt vattenbruk har i en global matproduktion

Vattenbruk är odlingen av fisk- och skaldjur. Företag inom vattenbruksnäringen odlar växter och djur i vatten – sötvatten eller havsvatten –för att användas som livsmedel.

Över hälften av alla fiskprodukter i världen är odlade. Det är världens snabbast växande produktionsätt för livsmedel, och det kommer att spela en viktig  roll i att säkra livsmedelstillgången för jordens växande befolkning.

Vi behöver vattenbruk av många orsaker:

  • för att producera mat för människor
  • hjälpa till att återuppbygga hotade arter
  • återställa livsmiljöer 
  • öka de vilda bestånden av söt- och saltvattenarter
  • uppfödning av fisk för djurparker och akvarier

 Vad finns det för olika former av vattenbruk?

Det finns två huvudmetoder som används inom fiskodling: i naturlig miljö och landbaserad fiskodling.

Fiskodling i naturlig miljö
Fisk som till exempel lax, öring och havsabborre odlas i flytande burar förankrade i havsbotten. Burarna är gjorda av nät.

Fisk som öring, röding eller smolt (ung lax), odlas och växer upp i dammar eller burar i sötvatten. Dessa förankras också på plats.

Landbaserad fiskodling
Det är här fisken växer i speciella uppfödningstankar fyllda med vatten. Tankarna fylls antingen med sötvatten eller saltvatten, beroende på vilken art som odlas.

På vissa odlingar används vattnet endast en gång (öppet system), på andra återvinns vattnet (stängt eller återcirkulationssystem).

Räkodling bedrivs i bräckt vatten, i dammar eller fristående tankar utomhus, i tropiska och subtropiska zoner. Skaldjur som ostron och musslor kan odlas på rep eller i fickor.

Algkultur är namnet när man odlar alger.

Vattenbruk: Fördelar och utmaningar 

Vattenbruk kan  bidra till att säkra en framtida matproduktion. År 2050 kommer det enligt FN finnas över 9 miljarder människor på jorden. Denna befolkningsökning kommer att sätta ett högt tryck på matproduktionen i allmänhet, och fisk i synnerhet.

Många vilda bestånd är redan under stort tryck. Cirka 33 % av de vilda fiskbestånden har redan uppnått sin biologiska gräns på grund av destruktiva, ohållbara fiskemetoder och överfiske. Det betyder att dessa bestånd inte hinner reproduceras  och ges tid för tillväxt innan de fiskas på igen. Vattenbruk kan bidra med att möta den ständigt växande efterfrågan på fisk- och skaldjur, och för att förse människor med ett hälsosamt protein och samtidig minska trycket på vilda fiskbestånd.

Vattenbruk är det snabbast växande system för matproduktion i världen. Det producerar redan mer än hälften av all fisk som konsumeras i världen idag. Men denna snabba tillväxt i efterfrågan för också med sig utmaningar. Dåligt skötta fiskodlingar kan skapa ett antal allvarliga problem, som till exempel:

  • vattenföroreningar
  • skador på den lokala miljön
  • dåliga arbetsförhållanden

Ju större vattenbruksnäringen blir, desto större blir dess potentiella inverkan – på gott och ont – på miljön, arbetarna och på lokalsamhällena. ASC:s uppdrag är att driva på utvecklingen mot ett mer långsiktigt hållbart och socialt ansvarsfullt vattenbruk. Vi vill hjälpa till att minska industrins påverkan på klimatförändringar och skydda djurvälfärden.

Hur kan du bidra? Titta efter ASC:s märke!

Vi sätter standarder och övervakar en oberoende certifieringsprocess för att säkerställa att alla ASC-märkta fisk- och skaldjursprodukter du köper och äter har producerats på ett ansvarsfullt sätt utan att skada lokalsamhällen, arbetare eller miljön. Titta efter ASC:s märke!

Confidental Infomation