Go directly to content

Social jämlikhet

Vattenbruksnäringen sysselsätter 20,5 miljoner människor över hela världen!

Det är väldigt viktigt att organisationer som ASC gör det möjligt att skydda välfärden hos de människor som arbetar inom fisk- och skaldjursnäringen och de samhällen som kan påverkas av vattenbruk. Vilket land eller företag som än är involverat, ställer ASC-certifiering höga krav som baseras på Internationella Arbetsorganisationens (ILO) grundprinciper. Dessa är bland annat:

  • Ett effektivt avskaffande av barnarbete – Barnarbete är strängt förbjudet i ASC-certifierade odlingar.
  • Avskaffande av diskriminering avseende arbete och sysselsättning – För att säkerställa att diskriminering (på alla grunder) inte sker vid ASC-certifierade odlingar, måste arbetsgivare ha en officiell antidiskrimineringspolicy, en likalönsprincip, och tydligt beskrivna tillvägagångssätt för att lyfta, registrera och besvara klagomål om diskriminering.
  • Avskaffande av alla former av påtvingat arbete eller tvångsarbete – Påtvingat arbete såsom slaveri, skuldslaveri och människohandel är ett allvarligt problem. Alla ASC-certifierade odlingar måste säkerställa att arbetarnas kontrakt är tydligt formulerade och förstådda, att de har en skälig lön och att de kan säga upp sin anställning när som helst utan att deras ekonomiska eller personliga välfärd hotas.
  • Föreningsrätt och rätten till kollektiva förhandlingar – Föreningsrätt och rätten till kollektiva förhandlingar är en viktig rättighet för arbetare eftersom det gör det möjligt för dem att engagera sig i frågor som rör löner och andra arbetsvillkor.

ASC-standarder bidrar också till:

Hälsa och säkerhet vid odlingar
Odlingar måste ordna en säker arbetsmiljö och utbildning i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Om en olycka sker måste den rapporteras och utredas noggrant och förebyggande åtgärder måste vidtas. Arbetsgivare måste också visa att de är försäkrade för att täcka 100 procent av arbetarnas kostnader om en arbetsrelaterad olycka eller skada sker.

Skäliga löner och kontrakt
Odlingar måste visa att de strävar efter att betala ut löner som täcker grundläggande behov och inte bara minimilön, genom att verka för ett transparent system för lönesättning och lösningar för arbetskonflikter. Kontrakt måste även säkerställa öppenhet mellan arbetsgivare och arbetstagare och kan inte användas för att undvika att betala förmåner eller förneka andra rättigheter.

Gemensamt samråd
En odling ska svara på de frågor som uppstår i samhällen nära odlingen och på frågor som rör odlingens övergripande verksamhet, inklusive frågor som berör ursprungsbefolkningar.

Rättvisa rutiner för klagomål och disciplinära förfaranden
Företagen måste ha en tydlig policy för lösningar av arbetskonflikter som gör det möjligt att presentera, behandla och lösa arbetstagarnas klagomål på ett förtroendegivande sätt. En certifierad odling får aldrig använda disciplinära åtgärder som är hotfulla, förnedrande eller bestraffande, och som negativt påverkar arbetarens fysiska och mentala hälsa eller värdighet. Löneavdrag eller ekonomiska avdrag som disciplinära åtgärder är också oacceptabla.

Confidental Infomation