Go directly to content

9 goda skäl att välja ASC:s märke

Hur ASC bidrar till ansvarsfull produktion

ASC sätter standarder för (vattenbruk) för att säkerställa att odlare arbetar för att minska skador på miljön, skydda sina anställdas rättigheter och välfärd och respektera de samhällen där de verkar.

För att bli ASC-certifierad måste odlare genomgå en granskningsprocess som utförs av tredje part. Processen är helt och hållet oberoende: ASC tar inte emot någon betalning för granskningsprocessen och kan heller inte påverka certifierarens beslut.

Hur ASC-märket hjälper dig att göra ett ansvarsfullt val när du köper och äter fisk och skaldjur:

  1. ASC-certifierade odlingar sätter människor och miljö först 

ASC-odlingar är inte belägna i naturskyddsområden. De måste skydda biologisk mångfald, de anställdas och lokalsamhällenas rättigheter.

  1. Att äta fisk är att bekämpa klimatförändringar 

Fisk brukar ge lägre koldioxidavtryck och kräva färre resurser än annan djurhållning som nötkreatur och kyckling. Det här gör det lättare att minska den negativa påverkan från matproduktion på miljö och klimatförändringar.

  1. Genom att äta odlad fisk skyddas vild fisk

Nästan 33 % av det marina fiskbeståndet är antingen utfiskade eller överfiskade. Med en världsbefolkning som närmar sig 9 miljarder år 2050 kan hållbart vattenbruk bidra till att möta efterfrågan på hälsosam och näringsrik mat. ASC skyddar även vilda fiskbestånd genom att kräva att fiskfoder kommer från hållbara källor.

  1. ASC sätter stränga kontroller på kemikalier och antibiotika 

Överanvändningen av antibiotika i odlingar kan leda till antibiotikaresistens, vilket gör det svårare att behandla sjukdomar hos människor. Ingen antibiotika på WHO:s lista över kritiskt viktiga antimikrobiella medel för humanläkemedel får användas. All antibiotika som administreras vid en ASC-certifierad odling måste ordineras av en veterinär som del av en överenskommen behandlingsplan.

  1. ASC är transparent

ASC:s certifieringsprocess ger många tillfällen till offentliga kommentarer, och varje granskningsrapport läggs ut på ASC:s hemsida. En odling kan certifieras först då alla invändningar mot en rapport tydligt har ställts skriftligen.

  1. ASC anpassar sig i takt med att vetenskapen utvecklas

ASC granskar ständigt sin certifiering mot standarder och anpassar de kriterier för prestanda som odlingarna måste uppfylla i takt med att vetenskapen och vår förståelse utvecklas. På så sätt bidrar ASC till att industrin kontinuerligt tar steget mot en mer hållbar framtid.

  1. Fiskodling främjar sårbara landsbygdssamhällen

Fiskodlingar etablerade i några av världens fattigaste samhällen och kan bidra med arbetstillfällen, livsmedeltrygghet och utbildning. ASC-certifierade odlingar, som finns i landsbygdsområden i många länder, uppmuntras att spela en aktiv roll i lokalsamhällen. Detta kan ske på många olika sätt, som till exempel skapande av jobb, skolundervisning, ellersponsring av lokala idrottslag.

  1. Fiskodling ger kvinnor inflytande

Kvinnor anställs oftare i vattenbruk än i andra typer av jordbruk. I en rapport från FN konstaterades nyligen att kvinnor sannolikt utför ungefär hälften av alla arbeten som direkt och indirekt skapats av vattenbruk.

  1. ASC bidrar till en global hållbar utveckling

ASC:s arbete bidrar direkt till att Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling uppnås.

Confidental Infomation