Go directly to content

Våra odlingsstandarder

Våra ASC-odlingsstandarder har utvecklats av mer än 2000 intressenter världen över. Standarden utvecklades i enlighet med riktlinjer från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), och är det enda certifierings- och miljömärkningsprogrammet för vattenbruk som är medlemmar i  ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance)

Det finns för närvarande elva ASC-standarder: Abalone (havsöron), musslor (inkl. musslor, ostron och kammusslor), plattfisk (inkl. flundra, piggvar och hälleflundra), insjööring, hajmal, havsabborre, tandbraxen och havsgös, lax, räkor, tilapia, seriola och cobia, och tropiska marina fenfiskar (inklusive grouper, snapper, pompano, barramundi och havsgösfiskar). Sedan november 2017 finns det också en gemensam ASC-MSC-standard för alger

ASC:s standarder innehåller principer och kriterier för att begränsa de största miljömässiga och sociala konsekvenserna inom följande områden hos vattenbruk:

  • Efterlevnad av lagen
  • Bevarande av den naturliga miljön och biologisk mångfald
  • Bevarande av vattenresurser och vattenkvalitet
  • Bevarande av arters mångfald och vilda bestånd (t.ex. genom att förhindra att arter som kan utgöra ett hot mot vilda fiskar rymmer)
  • Ansvarsfull användning och inköp av djurfoder och andra resurser
  • God djurhälsa och djurhållning (ingen onödig användning av antibiotika och kemikalier)
  • Socialt ansvarstagande (t.ex. inget barnarbete, hälsa och säkerhet för arbetarna, minimilöner, arbetstimmar, ingen diskriminering mötesfrihet, involvering av lokalsamhällen)

Alla ASC-standarder har en rad egenskaper som gör dem unika:

  • Kriterier baserade på vetenskap och god sed, inklusive journalföring, övervakning och tydliga parametrar för viktiga indikatorer avseende miljömässiga och sociala insatser.
  • Strävan efter ständiga förbättringar. ASC genomför regelbundna granskningar av varje standard för att försäkra att de fortsätter att vara robusta och möter eller överträffar de bästa metoderna i branschen.

För alla frågor och feedback gällande ASC-standarderna, fyll i formuläret och skicka det till arbetsgruppen för standarder och vetenskap på standards@asc-aqua.org

Confidental Infomation