Go directly to content

Om vår certifiering

ASC-certifierade odlingar har åtagit sig att visa att de arbetar enligt de högsta branschstandarderna för att säkerställa bevarande av miljön, biologisk mångfald och vattenresurser, och ge goda arbetsförhållanden för sina anställda.

ASC förvaltar standarderna och granskningen av dessa standarder, men bedömer inte odlingarna eller utfärdar certifikat. ASC tillämpar ett certifieringssystem från tredje part där oberoende certifieringsföretag bedömer om odlingar och företag i leveranskedjan följer våra standarder.

Vem kan bedöma verksamheter mot ASC-standarderna?

Certifieringsföretagen som bedömer om en odling eller företag i leveranskedjan uppfyller ASC:s krav måste vara kvalificerade och ackrediterade innan de kan erbjuda certifieringstjänster till odlingar och företag i leveranskedjan.

Revisorer måste uppnå vissa prestationsnivåer och utföra bedömningar av odlingar enligt ASC:s krav för certifiering och ackreditering av odlingar(CAR). Revisorer måste också delta i ASC:s standardspecifika utbildning, där en obligatorisk tentamen om deras kunskaper som de måste bli godkända på ingår.

Certifieringsföretagen som anställer revisorerna är oberoende från ASC. De måste intyga ett annat oberoende företag, Assurance Services International(ASI), att de har kompetens och arbetsmetoder på plats för att göra bedömningar av våra standarder genom att genomföra en pilotgranskning.

Efter ackreditering bevakas certifieringsföretagen kontinuerligt av ASI när de gör certifieringar av odlingar för att försäkra att de arbetar i enlighet med ASC:s krav för certifiering och ackreditering av odlingar (CAR).

Hur blir odlingar certifierade?

ASC-odlingscertifikat utfärdas av det oberoende certifieringsföretaget och gäller i tre år. Odlingarna genomgår årliga kontroller på plats för att säkerställa att certifikatinnehavarens dagliga verksamhet överensstämmer med ASC-standarden.

Confidental Infomation